ВЧЕНІ КАФЕДРИ МАЕЕС В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВЧЕНІ КАФЕДРИ МАЕЕС В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані Вчені ради створюються у закладах вищої освіти та установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Слід відмітити, що ректор Хмельницького національного університету, д.т.н., професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Скиба Микола Єгорович входить до складу двох спеціалізованих вчених рад Д70.052.05 в Хмельницькому національному університеті та Д26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну. Раніше в спеціалізованій вченій раді Д26.102.02, Микола Єгорович захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва».

За період з 1994 року по 2018 рік під його керівництвом в якості наукового консультанта та наукового керівника захистили дисертації один доктор технічних наук та п’ять кандидатів технічних наук.

Д.т.н., професор Білий Л.А. був членом спеціалізованої вченої ради Державного науково-дослідного інституту інформаційної інфраструктури (ДНДІІІ) НАН України із захисту докторських дисертацій, членом спеціалізованої вченої ради ЛІБС УБС НБУ.

За період з 1993 року по 2018 рік під його керівництвом в якості наукового керівника захистили дисертації десять кандидатів технічних наук. На даний час Леонід Адамович є науковим консультантом трьох докторантів.

Завідувач кафедри машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем д.т.н. Поліщук Олег Степанович та проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету д.т.н., професор Синюк Олег Миколайович входять до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну. Раніше вони захистили у ній докторські дисертації. В 2018 році Олег Миколайович захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості», а в 2019 році Олег Степанович – докторську дисертацію на тему «Наукові основи проектування електромеханічного пресового обладнання легкої промисловості».

1 жовтня 2020 р. д.т.н. Поліщук О.С. та д.т.н. Синюк О.М. прийняли участь у засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.102.02 на якому розглядалася дисертаційна робота Стаценка Володимира Володимировича «Наукові основи проектування комплексів безперервного приготування композицій з сипких матеріалів у легкій промисловості», представленої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої промисловості.

Спеціалізовані Вчені ради для участі в прилюдному захисті дисертації призначають офіційних опонентів із числа компетентних учених у даній галузі науки, здатних здійснити вичерпну та об’єктивну експертизу дослідження на ґрунті високої принциповості та вимогливості.

8 жовтня 2020 р. завідувач кафедри машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, д.т.н. Поліщук Олег Степанович в якості офіційного опонента прийняв участь у засіданні спеціалізованої Вченої ради Д26.102.03 на якій розглядалася дисертаційна робота Первої Наталії Володимирівни «Розвиток наукових основ технології виробництва натуральних шкір для взуття людей похилого віку», представлену на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра.

Участь науковців у спеціалізованих Вчених радах по захисту дисертацій, опонування наукових робіт, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є свідченням високого рівня наукової роботи, що проводиться в Хмельницькому національному університеті та на кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем.

Тож побажаємо нашим науковцям плідної роботи на науковій ниві в майбутньому.

Відповідальний за науково-дослідну
роботу на кафедрі МАЕЕС
к.т.н., доц. Романець Т.П.

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук