ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАШИНИ ТА АПАРАТИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАШИНИ ТА АПАРАТИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«МАШИНИ ТА АПАРАТИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

На кафедрі машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблено освітньо-професійну програму (ОПП) «Машини та апарати легкої промисловості».

Проект ОПП розміщений на сайті університету, ознайомитись з ним можна за посиланням:

https://www.khnu.km.ua/root/siteres/51_Проекти_освітніх_програм/06_Факультет_інженерної_механіки/Бакалавр._Машини_та_апарати_легкої_промисловості. 2020.pdf

Для того, щоб здійснювати підготовку студентів за освітньою програмою «Машини та апарати легкої промисловості» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, необхідно пройти процедуру обговорення серед стейкхолдерів, як того вимагає законодавство України.

03.07.2020 року кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем провела онлайн-конференцію з обговорення запропонованої ОПП.

Проект ОПП «Машини та апарати легкої промисловості», що обговорювався, розроблений проектною групою з викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем к.т.н., доц. Романцем Тарасом Петровичем, к.т.н., доц. Прибегою Дмитром Володимировичем на чолі з гарантом освітньої програми к.т.н., доц. Смутко Світланою Валеріївною.

Сьогодні Хмельницька область займає лідируючі позиції в Україні з випуску виробів легкої та харчової промисловості, продукції аграрного сектору.

Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем на протязі п’ятдесяти років проводить підготовку студентів за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Створено відповідну матеріально-технічну базу, відкрито навчально-науковий центр сучасного швейного обладнання торгової марки Брюс, навчально-науковий центр систем автоматизації та електроприводів Siemens. Освітню діяльність здійснює потужний кадровий склад з великим досвідом підготовки студентів за освітніми програмами: «Енергетичний менеджмент» та «Електропобутова техніка» за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Робототехнічні та мехатронні системи галузі» за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Набір студентів за освітньою програмою «Машини та апарати легкої промисловості» планується розпочати з 1 вересня 2020 року.

Зі вступним словом до учасників даного заходу звернувся ректор Хмельницького національного університету д.т.н., проф. Скиба Микола Єгорович, який наголосив на важливості відкриття нових освітніх програм, що потрібні для підготовки конкурентоздатних фахівців. Проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н., доц. Матюх Сергій Анатолійович ознайомив з системою забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті, декан факультету інженерної механіки д.т.н., проф. Олександренко В.П., завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем д.т.н., доц. Поліщук О.С.

Досвідом підготовки студентів на механічному відділі Технологічно-природничого університету (м. Бидгощ, Польща) поділився доц. Францішек Бромберек.

Під час представлення проекту ОПП «Машини та апарати легкої промисловості» увага присутніх була акцентована на передумовах для отримання освіти за даною ОПП, на її меті та характеристиці, на придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання, на програмних компетентностях та результатах навчання. Був розглянутий перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність.

В громадському обговоренні освітньої програми «Машини та апарати легкої промисловості» взяли участь: ректор Хмельницького національного університету д.т.н., проф. Скиба М.Є.; проректор з науково-педагогічної роботи к.е.н, доц. Матюх С.А.; декан факультету інженерної механіки д.т.н., проф. Олександренко В.П.; викладачі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем; викладачі механічного відділу Технологічного природничого університету (м. Бидгощ, Польща); викладачі кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства ЛНТУ зав. кафедрою, к.т.н., доц. Пуць В.С. та к.т.н., доц. Герасимчук О.П., викладачі кафедри прикладної механіки машин КНУТД д.т.н., проф. Місяць В.П. та к.т.н., доц. Рубанка М.М.; зав. механічного відділення Калинівського технологічного коледжу Рябцун Т.В.; викладач Виноградівського технологічного коледжу Русин М.Ю.; викладач Рівненського економічно технологічного коледжу Кобилюс О.В.; директор підприємства «Швеймаш» Красій М.М.; генеральний директор ТОВ «Літма» Михальський В.І.; директор підприємства Вітнел к.т.н., доц. Чорненький В.І.; директор підприємства ТМ «Поділля» Кізіков О.М.; директор підприємства «ФОП Зінчук» Зінчук О.; технічний інженер підприємства Bagkomplekt Закала С.; директор підприємства «Шитво» Кулінець Р.; директор підприємства «Трикотаж-центр» Поворознік О.; директор підприємства ВЗУТЕКС Комаринський О.; аспірант каф. МАЕЕС Зозуля П.Ф.; учасники фокус-груп спеціальностей «Галузеве машинобудування»; представники студентського самоврядування ХНУ.

У ході діалогу було обговорено особливості формування навчального плану за запропонованою освітньо-професійною програмою з метою якісного забезпечення результатів навчання та компетентностей майбутніх фахівців. Крім того, стейкхолдери відзначили високий рівень підготовки випускників та їх конкурентоспроможність на ринку праці за іншими освітніми програмами, що здійснює кафедри МАЕЕС. Було внесено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Машини та апарати легкої промисловості».

Обговорення з стейкхолдерами запропонованої ОПП дасть можливість реагувати на актуальні запити ринку праці, зважити на передовий досвід кращих вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та виконати  необхідні корективи, організувати ефективний освітній процес.

Світлана Смутко
к.т.н., доц. кафедри машин і апаратів
електромеханічних та енергетичних систем ХНУ,
гарант освітньої програми «Машини та апарати легкої промисловості»

Про автора

MAEES administrator

Напишіть відгук