Навчально-методична робота

ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких багато випускників кафедри. Кафедра має славну історію, наповнену великими здобутками і завжди буде відігравати авангардну роль в підготовці інженерних кадрів для нашого регіону та України в цілому.
В даний час на кафедрі працюють 26 викладачів, серед яких: 6 професорів, 13 доцентів, 6 старших викладачів, 3 асистента, 7 працівників допоміжного персоналу.
Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем проводить підготовку фахівців за двома спеціальностями:
– 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Мехатроніка та робототехніка галузі», (денна і заочна форма навчання);
-141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електропобутова техніка», «Енергетичний менеджмент», «Електротехнічні системи електроспоживання» (денна і заочна форма навчання).
Викладачі кафедри приділяють особливу увагу загально-технічній та спеціальній підготовці студентів. Під час навчання студенти вивчають повний курс фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, які формують у них необхідний рівень інженерних знань.
Особливими рисами організації навчального процесу на кафедрі є:
– фундаментальність університетської освіти, коли пріоритетними є знання, які допомагають адаптуватися до економічних і технологічних умов, що швидко змінюються;
– єдність теорії і практики, що служить твердою основою майбутньої професійної діяльності;
– новітнє обладнання, сучасна комп’ютерна база.
Кафедра має 12 лабораторій, які оснащені сучасними зразками різного технологічного обладнання, електропобутової техніки, електричних машин, електромеханічного обладнання, мехатронними та робототехнічними системами, науково-дослідними стендами, персональними комп’ютерами, зокрема це:
– електричних машин та електроприводу;
– розробки мікроконтролерних систем керування;
– складної побутової техніки;
– монтажу, експлуатації і ремонту електропобутової техніки;
– автоматизації виробничих процесів;
– мехатроніки та робототехніки;
– інформаційних технологій;
– альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
– науково-дослідної роботи студентів та аспірантів;
– лекційні аудиторії.

Створена лабораторія мехатроніки та робототехніки оснащена конструкторами «Lego», різними зразками мехатронних та робототехнічних систем, побутовими роботами-пилососами, стендами фірми «Festo», 3D принтерами, лазерною установкою, комп’ютерною технікою тощо. На комп’ютерах встановлено програмне забезпечення «Solid Works».
Для забезпечення якісної підготовки фахівців в області нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в 2017 році на кафедрі машин та апаратів, електромеханічних та енергетичних систем створено лабораторію альтернативних та відновлювальних джерел енергії, які наповнені стендами та установками для дослідження різних видів альтернативних джерел енергії та енергозберігаючими системами.

В лабораторії розміщено 3 малих діючих сонячних електростанцій для виробництва електроенергії, гібридна електростанція для виробництва енергії за допомогою сонячної та вітрової енергії для освітлення приміщень кафедри, сонячний колектор для нагрівання води для потреб кафедри, метеостанція тощо.
З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами дисциплін, робота кафедри спрямована на створення комплексів науково-методичного забезпечення дисциплін. Останнім часом, з метою підвищення мобільності, та надання можливості швидкого внесення змін та уточнень в навчальні матеріали, а також рівня забезпеченості студентів навчально-методичною літературою інтенсивно розвивається напрям підготовки електронних варіантів навчально-методичних комплексів дисциплін.
Важливу роль у методичному забезпеченні навчального процесу, підготовці висококваліфікованих фахівців відіграє написання та опублікування монографій, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників викладачами університету. Кафедри постійно працюють над питанням підвищення кількості підручників, довідників та інших спеціалізованих джерел, що можуть бути використані під час навчання студентами за напрямом.

За останні роки викладачами кафедри, які видано близько ста найменувань посібників, лабораторних практикумів, методичних вказівок до виконання лабораторних, практичних, семінарських робіт, курсових та дипломних проектів, магістерських робіт, конспектів лекцій в паперовому та електронному варіантах.
На кафедрі проводиться велика робота з комп’ютеризації навчального процесу. Навчальні плани спеціальностей розробляються з урахуванням безперервної комп’ютерної підготовки на весь період навчання.
Створена лабораторія інформаційних технологій оснащена сучасними комп’ютерами, плотером. Всі комп’ютери підключені до Інтернету. В навчальному процесі використовується програмне забезпечення: Mathcad, Labview, Solid Works, AutoCad, Kompas, Mathlab, Сorel Draw тощо. Також в навчальному процесі використовується програмне забезпечення розроблене викладачем кафедри доц. Михайловським Ю.Б. – Jmcad. Програмний комплекс JMCAD призначений для аналізу динаміки і проектування найрізноманітніших систем і пристроїв. За своїми можливостями він є альтернативою аналогічним зарубіжним програмним продуктам LabView, Simulink, VisSim, МВТУ та ін.
Під час аудиторних занять широко використовуються сучасні мультимедійні технології та обладнання, комп’ютерна техніка, навчальні прилади, стенди, модулі, навчальні кінофільми.