Горященко Сергій Леонідович

Посада: Доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем,

Керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій  

Базова вища освіта: Закінчив у 1997 р. Технологічний університет Поділля механічний факультет за спеціальністю «Машини і апарати текстильної, легкої промисловості та побутового обслуговування», кваліфікація «Інженер-механік».

Закінчив Хмельницький національний університет факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем та отримав кваліфікацію:  інженер в галузі електроніки та телекомунікації.

Закінчив Хмельницький національний університет факультет інженерної механіки за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», кваліфікація магістр.

Вчене звання: Доцент

У 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, атестат доцента 02ДЦ №001599

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

У 2001 р. захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді КНУТД, Київ. Наукова спеціальність – машини легкої промисловості, диплом кандидата наук ДК №013728

Email: GSL7@ukr.net.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • моделювання машин легкої промисловості та електромеханічних систем
  • автоматизація та роботизація галузі
  • енергетика, енергозберігаючі технології
  • технології та обладнання для полімерних покриттів,
  • винахідництво та раціоналізаторство

Досвід наукової та викладацької діяльності: В Хмельницькому національному університеті працює з 2001 р. на посаді асистента, з 2002 р. – на посаді доцента кафедри «Машин і апаратів легкої промисловості», з 2002 р. по 2007 р. – на посаді заступника декана факультету інженерної механіки, з 2010 р. по 2016 р. – на посаді начальника науково-дослідної частини.

Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Горященка С.Л.

Основні наукові праці

Application of the Multi-frequency Phase Method of Ranging to Many Objects for Construction of Ground Penetrating Radar / Vitalii Liubchyk, Alexandr Kylimnik, Serhiy Horyashchenko // International Radar Symposium (IRS-2013), Dresden, Germany, 19 – 21 May , 2013. – P. 835-840 . (Scopus)

Horiashchenko S. Research Spray and Device for Polymer Coatings on Fabric/ MECHANIKA 2015 Proceedings Of The 20th International Scientific Conference, Kaunas – 2015, р.101-104 (Scopus)

Simulation and Research of the Nozzle with an Ultrasonic Resonator for Spraying Polymeric Materials./ Serhiy Horiashchenko, Ievgeniia Golinka, Algimantas Bubulis, Vytautas Jurenas// MECHANIKA, 2018 Volume 24(1): 61-64 ISSN 1392-1207. (Scopus)

Methodology of Measuring Spraying the Droplet Flow of Polymers from Nozzle Serhiy Horiashchenko, Kostyantin Horiashchenko, Janusz Musial /MECHANIKA, 2020  Vol 26 No 1 (2020) ISSN: 1392-1207 p.82-86 http://mechanika.ktu.lt/index.php/Mech/article/view/23169 (Scopus)

Abrasion Wear Resistance of Polymer Constructional Materials for Rapid Prototyping and Tool-Making Industry/Janusz Musiał, Serhiy Horiashchenko, Robert Polasik, Jakub Musiał, Tomasz Kałaczyński, Maciej Matuszewski, Mścisław Śrutek// Polymers, 2020, 12(4), 873; https://doi.org/10.3390/polym12040873  https://www.mdpi.com/2073-4360/12/4/873 (Scopus)

Mechanical properties of polymer coatings applied to fabric  / Serhiy Horiashchenko, Janusz Musiał, Kostyantin Horiashchenko Robert Polasik, , Tomasz KałaczyńskiPolymers 2020, 12(11), 2684; https://doi.org/10.3390/polym12112684 https://www.mdpi.com/2073-4360/12/11/2684 (Scopus)

STUDY OF EFFECTIVENESS OF UV ELECTROMAGNETIC WAVES SHIELDING BY TEXTILE MATERIALS/ Sergey Bereznenko , Natalya Bereznenko , Viktoria Vasylenko , Nina Merezhko , Julia Koshevko , Serhiy Horiashchenko , Larisa Shpak , Olena Shkvorets , Oleksandr Saukh and Sergii Gakhovych// Fibres and Textiles (2) 2020 – p.18-23  (Scopus)

Serhiy Horyashchenko, Ievgeniia Golinka. Simulation of particle flow of the polymer droplets using ultrasonic spraying / 22th International Scientific Conference: Mechanika 2017 – Proceedings. Kaunas. p.134-137

S.Karvan, O.Paraska, S.Horyashchenko. Development of equipment and technology for spray coating and functionalization of textile materials. – V.International R&D brokerage event, 04-05 April, 2013 – C.324-325

S. Goraszenko, S. Karvan, O. Paraska, Covering of the materials with antimicrobial layer. XII KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mechanika w Medycynie”. 13-15.10.2016

  К.Л. Горященко, С.Л. Горященко Практична реалізація опорного генератора для фазових вимірювань. . – Вісник ХНУ, 2016, т.4. с. 174-176

  С.Л. Горященко Моделювання краплин при розпиленні двофазного потоку соплом. Вісник ХНУ, т.3., 2016, с 282-285

Застосування реконфігурованої логики для побудови варіативних сенсорних датчиків [Текст] / В. П. Нездоровін, Н. В. Грипинська, Н. І. Праворська Горященко, С.Л., Клепіковський, А.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 5. – С. 557-261.

Є.О. Голінка, С.Л. Горященко Перспективи використання політетрафлуоретену у валкових машинах нанесення захисного покриття на тканину, Вісник ХНУ, №1,2016, с.134-137

С.Л. Горященко, О.О. Никитин, Ю.Ю. Кушнір, С.В. Успаленко Математичне моделювання автоматизованої теплоакумулюючої сисетеми. Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, т.6., – 2017, с. 60-64

С.Л. Горященко, С.В. Успаленко Моделювання роботи тепло-холодоакумулюючої системи, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, №3, 2017, с.77-79

С.Л. Горященко, К.Л. Горященко, Е.Ю. Вжещ Моделювання синхронного двигуна в середовищі MATLAB, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельниць-кий. ХНУ, №6,т.1 , 2018, с.243-247

Горященко С. Л. Формування полімерного покриття ультразвуковим розпилювачем / С. Л. Горященко // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон : Вид-во ХНТУ, 2018. – № 1. – С. 34-39.

С.Л. Горященко, Моделювання ультразвукового розпилювача. / С.Л. Горященко, С.А. Карван // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – №1. – С.198-202

С. Л. Горященко, К. Л. Горященко Моделювання процесу імпульсного розпилення рідини коливальним соплом, Вісник хмельницького національного університету серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, №2, 2019, с.67-71ґ

Патент №110822 Україна, МПК G01R 25/00 H03D 3/02. Пристрій вимірювання фазового зсуву між двома сигналами за методом багатократної коінциденції. Горященко К. Л., Горященко С. Л., Гула І. В., Троцишин І. В. Публікація відомостей про видачу патенту: 25.10.2016, Бюл.№ 20

Патент №111253 Україна,  МПК (2016.01)  G01R 25/00. Спосіб вимірювання фазового зсуву між періодичними сигналами довільної тривалості. Горященко К. Л., Горященко С. Л., Гула І. В., Троцишин І. В. Публікація відомостей про видачу патенту: 10.11.2016, Бюл.№ 21.

Патент № 112572 Україна, МПК  F24H 1/20 Електродний нагрівач рідини із зворотним зв’язком. Любчик В. Р., Рибалко О. П., Горященко С. Л., Параска Г. Б. Публікація відомостей про видачу патенту: 26.12.2016, Бюл.№ 24

Патент №112247 Україна, МПК  F24H 1/20  Трифазний електродний нагрівач рідини. Любчик В.Р., Рибалко О.П., Горященко С.Л., Параска Г.Б. Публікація відомостей про видачу патенту: 12.12.2016, Бюл.№ 23

Патент №117734 Україна, МПК B05D 1/26 B05D 7/04 D06M 13/00, Мобільний апарат для нанесення полімерних плівок, Горященко С.Л., Карван С.А., Голінка Є.А Публікація відомостей про видачу патенту: 10.07.2017, Бюл.№ 1

Патент №126731 Україна,  МПК F24F 1/00 Параска Г. Б., Горященко С. Л. Мобільний пристрій для охолодження повітря, , 10.07.2018, бюл. № 13

Патент 122945 Україна, МПК D06B 1/02 B05B 13/00  Спосіб нанесення полімерних покриттів на рулонні матеріали. Горященко С.Л., Карван С.А. Дата, з якої є чинними права: 25.01.2018

Патент №134791 Бюл. № 11 від 10.06.2019. Стенд випробування частотно-керованих двигунів. Автори: Горященко К.Л., Стецюк В.І., Шідер П.Г., Горященко С.Л.

Патент №134792 Бюл. 11 від 10.06.2019. Стенд випробування частотних перетворювачів. Автори: Горященко К.Л., Стецюк В.І., Горященко С.Л., Стрельбицький В.І.

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки, монографії

Experimental research drop size in polymers sprayed onto textile materials. Horiashchenko S. Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy/ Monograph: edited by Shalapko  J. and Zoltowski B. Poland. Bydgoszcz – 2013/ – P. 402-408

Experimental research drop size in polymers sprayed onto textile materials. Horiashchenko S. Interdisciplinary integration of science in technology, education and economy/ Monograph: edited by Shalapko  J. and Zoltowski B. Poland. Bydgoszcz – 2013/ – P. 402-408

Horiashchenko S., Uspalenko S., Golinka E., Investigation Of Heat Exchangers For Heat Accumulating System//Actual problems of modern science. Monograph: edited by Misial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatij Ruslan – 2017. p.754-763

Horiashchenko S. Modeling Process Of Coating The Surface// Horiashchenko S., Horiashchenko K., Musail J// Actual problem of modern science. Monograph: edited by Skyba M., Topolinski T., Musial J. – 2019. – pp.130-139

Кваліфікаційна робота магістра. Методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати»./ С.Л. Горященко, О.М. Синюк, В.І. Онофрійчук, О.С. Поліщук О.С., О.Г. Тимощук.// Хмельницький, ХНУ, 2019 – 61 с. Сертифікат №55е/19

Навчальні дисципліни

  • Автоматизація технологічних процесів
  • Моделювання процесів в електроенергетичних та електромеханічних системах
  • Електричні апарати
  • Енергозбереження в галузі
  • Моделювання електромеханічних систем

Підвищення кваліфікації, стажування

1) Підвищення кваліфікації в Київському національному університеті технологій та дизайну  з 3 січня 2013 р. до 3 липня 2013 р

2) Закордонне стажування в Institute of Mechatronics of Kaunas University of Technology (Литва) from 27.06.2015 till 19.07.2016.

3) Закордонне стажування в Institute of Mechatronics of Kaunas University of Technology (Литва) from 30-11-2015 till 11-12-2015.

4) Технологічно-природничий університет у Бидгощі (Польща) Закордонне стажування з 25 лютого по 25 травня 2019  року Certificate RMM.661.293/2019.

5) Хмельницький національний університет. 28 жовтня 2018 р. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» з 13 лютого 2018 до 31 травня 2018 р, свідоцтво ХМ02071234/115.

Основні види діяльності, досягнення

Відповідальний виконавець по темі 1Б-2016 «Розробка енергоефективної системи опалення та кондиціювання промислових приміщень на базі універсального теплоакумулятора» Грант  № 0116U001552, 2016-2017 рр.

Відповідальний виконавець по темі 2Б-2015 «Розробка технології і обладнання для нанесення композицій на основі наночастинок для одержання матеріалів з новими властивостями», Грант Міністерства Освіти  і науки України № 0115U000227,  2015-2016 рр.

1) Начальник науково-дослідної частини 2010-2016 р.

2) Керівник навчально-науково-виробничого центру «Сервіс-центр» 2012-2017 рр.

3) Керівник Лабораторії енергозберігаючих технологій. (Наказ №220 від 20.10.2010р) 2010-2020.

Нагороди, заохочення, почесні звання:

Грамота Держдепартаменту інтелектуальної власності

Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2013 р.)

Грамота управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (2016 р.)

Грамота Хмельницької міської ради, (2013 р.)

Грамота Хмельницької обласної ради, департамент освіти і науки (2016 р.)

Грамота обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки (2018)

Грамота ХНУ (2019)

Подяка Національної академії наук України, Мала академія наук України (2020)

Міжнародні наукові проекти:

Участь у польсько – українському проекті «Екологічні інновації для бізнесу.Спеціалізована лабораторія для комплексного дослідження природних мінералів в Хмельницькому національному університеті», Грант Міністерства закордонних справ Республіки Польщі в рамках програми« Польська допомога в цілях розвитку – 2015” (299900,00 zl) № 72/2015